Player_slider

Bruker- og persondatabetingelser

VILKÅR OG BETINGER FOR LAGSPORT.COM

1. AKSEPT AV BETINGELSENE

1.1 Disse vilkår og betingelser (heretter “Betingelser”) for Lagsport.com regulerer forholdet mellem brukerne og Lagsport.com

1.2 Ved fortsatt bruk av Lagsport.com godtar du betingelsene. Hvis ikke du godtar betingelsene skal du avslutte bruken av Lagsport.com

1.3 Hvis du er under 13 år gammel, må du ha dine foreldre/verges aksept når du godtar disse betingelsene.

1.4 Vi anbefaler at du gjemmer og skriver ut betingelsene.

2. OM LAGSPORT.COM

2.1 Lagsport.com er et online verktøy til koordinering av alle typer lagsport.

2.2 Lagsport.com drives av:

Holdsport.dk ApS
Dalgas Avenue 1, 1
DK-8000 Aarhus C
CVR-nr.: 33765509
E-post: [email protected]
Telefon: +45 22661388
Lagsport.com er ikke registrert i Brønnøysundregistrene og er heller ikke stiftet som datterselskap av holdsport.dk. Lagsport.com opererer i Norge som en del av holdsport.dk ApS og betingelsene behandles derfor i forhold til dansk lov og etikk. Det samme gjelder de betingelsene du samtykker i ift. Lagsport.com´s bruk av de persondata du har oppgitt når du registrerer deg på siden.3. BRUKERKONTO

3.1 For å benytte Lagsport.com, må du opprette en brukerkonto

3.2 Les mer om hvordan Lagsport.com håndterer personopplysninger lenger nede i dette dokumentet.

3.3 Det er ditt eget ansvar, at opplysninger i din brukerkonto er korrekte og oppdaterte. Lagsport.com har ikke ansvar for konsekvenser av feil i brukerkonti.

3.4 I forbinnelse med opprettelse av brukerkonto må du velge en adgangskode. Adgangskoden er personlig og må behandles fortrolig.

3.5 Om du måtte oppleve misbruk av adgangskode eller brukerkonto, må du straks rette henvendelse til Lagsport.com/Holdsport.dk på adressen over.

4. INAKTIVERING OG SLETTING

4.1 Om ikke du ønsker at din konto hos Lagsport.com skal være aktiv lenger, har du mulighet for å inaktivere denne. Inaktiveringen betyr at brukerkontoen din ikke lenger er offentlig tilgjengelig, men den er fortsatt lagret i Lagsport.com sine systemer og kan gjenskapes hvis du angrer. Lagsport.com lagrer dine kontoopplysninger i 2 måneder. Heretter slettes disse, om ikke det er komplikasjoner ift. punkt 4.2

4.2 Vi gjør oppmerksom på at, hvis trener eller klubbadministrator har bestemt, at ikke brukerkontoen kan slettes, eksempelvis grunnet restbeløp, vil det først bli sendt en anmodning om sletning til gjeldende trener/klubb.

4.3 Hvis du brukerkonto hos Lagsport.com har vært inaktiv i en periode på 12 måneder, berettiger Lagsport.com seg til å slette denne.

5. RETTIGHETER

5.1 Lagsport.com har alle rettigheter, herunder eiendomsrett og opphavsrett til Lagsport.com

5.2 Ved samtykke av betingelsene får du en ikke-ekslusiv gjenkallelig rett til å benytte Lagsport.com, som dette er gjort tilgjengelig på nett. Bruksretten er betinget av at du fortløpende samtykker i de gjeldende betingelser for Lagsport.com. Hvis ikke du kan godta slike betingelser må du straks avslutte all bruk av Lagsport.com

5.3 I det omfanget du legger opp materiale på Lagsport.com, gir du Lagsport.com en bruksrett til dette, slik at Lagsport.com kan avvikle sine tjenester. Du innestår for, at du har de nødvendige rettighetene til å gi Lagsport.com en slik bruksrett.

6. HENVENDELSER PR. E-POST

6.1 Du gir ved ditt samtykke i disse betingelser, Lagsport.com rettigheter til å sende ut orienteringsmails til den e-post adressen som du har knyttet til din brukerkonto.

6.2 Disse mails kan under forutsetning av ditt særskilte samtykke inneholde reklamemateriale.


7. BETALINGER

7.1 Hvis du som bruker tilknytter muligheten for å motta og sende betalinger fra brukerkontoen din, må du være oppmerksom på, at dette skjer på bakgrunn av en avtale som du inngår med tredjepart.

7.2 Lagsport.com er uten ansvar for alle forhold omkring betalinger

8. ANSVARSBEGRENSNING

8.1 Lagsport.com stilles til rådighet som den er, alltid. Lagsport.com forsøker å ha tjenesten tilgjengelig alltid, men kan ikke stille garanti for dette.
 Lagsport.com kan ikke holdes ansvarlig for manglende adgang til Lagsport.com, øvrige driftsforstyrrelser, systemnedbrud eller lignende, uanset om Lagsport.com kunne ha unngått disse.

8.2 All bruk av Lagsport.com skjer på brukers eget ansvar og for egen risiko. Lagsport.com kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for brukeres bruk av Lagsport.com eller manglende adgang til tjenesten.

8.3 Lagsport.com er ikke ansvarlig for nøyaktigheten eller fullstendigheten av opplysninger som finnes på Lagsport.com, og kan ikke holdes ansvarlig for tap som resultat av handlinger eller unnlatelser, som er foretatt med tiltro til de opplysninger som fremgår av Lagsport.com eller mangel på samme.

8.4 Lagsport.com kan ikke holdes erstatningsansvarlig for indirekte tap, herav, men ikke begrenset til; følgeskade, tapt innkomst, driftstap, tap av data eller tap hos deg bruker eller hos tredjepart.

8.5 Skulle Lagsport.com, uaktet overstående ansvarsbegrensninger, bli erstatningsansvarlig, er Lagsport.com sitt ansvar til enhver tid begrenset til et beløp, svarende til det du som bruker har betalt for bruk av tjenesten i de seneste 6 måneder forut for tapets inntreff, da aldrig mer enn et samlet beløp på 1.000 NOK.

9. ENDRING AV BRUKERBETINGELSER

9.1 Lagsport.com er til enhver tid berretiget til å foreta endringer i brukerbetingelsene. Dersom Lagsport.com foretar endringer i betingelsene, vil brukeren bli orientert om dette via e-post til den opplyste e-postadresse, liksom du vil bli orientert om dette neste gang du logger inn.

9.2 Dersom du ikke aksepterer de reviderte betingelsene, har du ikke mulighet for fortsatt bruk av Lagsport.com

10. ENDRINGER AV TJENESTEN

10.1 Lagsport.com er til enhver tid berretiget til å foreta endringer i tjenesten Lagsport.com, herunder tillegg, sletting eller endringer av funksjonalitet, eller Lagsport.com kan helt slutte å utby tjenesten. Alt uten noen form for ansvar.

10.2 Lagsport.com vil forsøke å varsle endringer i god tid, hvis disse vurderes til å ha en vesentlig negativ betydning for brukerne.

11. TVISTELØSNING11.1 Alle komplikasjoner mellem deg og Lagsport.com skal så vidt mulig løses i minnelighet.


11.2 Dersom en komplikasjon mellem deg og Lagsport.com ikke kan løses i minnelighet skal en slik sak avgjøres etter dansk rett ved vanlig dansk dommstol. I det omfanget du, etter gjeldende lovgivning kan inngå en slik avtale, skal en eventuell rettsak foreligge ved Retten i Aarhus.


12. VERSJON

Dette er brukerbetingelsene for Lagsport.com, versjon 1.00 av 28. oktober 2015.

PERSONDATABETINGELSER FOR LAGSPORT.COM

1. SAMTYKKE AV DISSE PERSONDATABETINGELSER

1.1 Disse persondatabetingelser for Lagsport.com (heretter; “Persondatabetingelsene”) finner bruk i forhold til behandlingen av dine personopplysninger på Lagsport.com

1.2 Ved å fortsette bruken av Lagsport.com godtar du persondatabetingelsene og samtykker til den behandlingen, som er beskrevet i persondatabetingelsene. Hvis ikke du godtar persondatabetingelsene skal du avslutte all bruk av Lagsport.com

1.3 Hvis du er under 13 år gammel, må du ha dine foreldre/verges samtykke når du godtar disse betingelsene.

1.4 Alle personopplysninger som behandles av Lagsport.com, er beskyttet av dansk lov om behandling av personopplysninger. Det danske Datatilsyn fører tilsyn med behandling, som er omfattet lov om behandling av personopplysninger. Se www.datatilsynet.dk

1.5 Du anbefales å gjemme og eller skrive ut persondatabetingelsene.

2. DATAANSVARLIG

2.1 For de personopplysningene, som Lagsport.com henter inn om deg, holdsport.dk ApS dataansvarlig. holdsport.dk ApS kan kontaktes på den adressen som er oppgitt i pkt. 2.2

3. DATABEHANDLER

3.1 I det omfanger Lagsport.com behandler persondata på vegne av deg, er Lagsport.com å betrakte som databehandler. I slike tilfeller handler Lagsport.com utelukkende etter instruks fra deg.


3.2 Lagsport.com skal treffe de nødvendige teknisk - og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger mot, at opplysninger hendelig eller ulovlig destrueres, tapes eller minskes, at de kommer til uvedkommende kjenskap, misbrukes eller i øvrig behandles i strid med Lov om behandling av personopplysninger. Lagsport.com skal på anmodning fra deg gi deg tilstrekkelig opplysninger til, at du kan påse, at de nevnte tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger er truffet.

4. FORMÅL

4.1 Formålet med behandlingen av dine opplysninger er å sikre din mulighet for å anvende Lagsport.com i forbindelse med de lagene du er tilknyttet. Dessuten er formålet å gi de trenere og klubber, som du er tilknyttet mulighet for å administrere de lagene du er påmeldt.


4.2 Dessuten benytter Lagsport.com dine persondata slik at du blir presentert for markedsføring som, så vidt mulig, er relevante for deg.

5. INNSAMLING AV DATA

5.1 I forbinnelse med opprettelse av et lag på Lagsport.com foretas det en innsamling av opplysninger om deg, enten ved at du selv opplyser disse på Lagsport.com eller at din trener angi opplysningene dine om deg. Det samles, som minimum, inn opplysninger om ditt for -og etternavn og din e-post adresse. Det kan foruten dette angis opplysninger om mobiltelefonnummer, telefonnummer, fødselsdato samt adresseopplysninger.

5.2 Du har alltid mulighet for selv å rette de opplysningene du har angitt om deg på Lagsport.com, se også pkt. 7.2.

6. OFFENTLIGGJØRELSE AV BILDER PÅ INTERNETTET

6.1 Dersom du offentliggjør bilder av andre spillere eller spillersituasjoner på internettet, innestår du for at de nødvendige samtykker til en slik offentliggjørelse er hentet inn i overensstemmelse med relevant lov, herunder kravene i Lov om behandling av personopplysninger.

7. INNSIKT, RETTELSE OG INNSIGELSE

7.1 Som bruker av Lagsport.com har du rett til å få innsikt i de personopplysninger Lagsport.com, som databehandler, har om deg. Dessuten er du berretiget til å gjøre innsigelse mot den behandlingen Lagsport.com, som dataansvarlig, foretar med dine personopplysninger. Lagsport.com behandler ikke andre opplysninger om deg enn de opplysninger som du kan se på din brukerkonto.

7.2 Dersom du oppdager, at de personopplysningene, Lagsport.com behandler om deg, ikke er korrekte eller er misvisende, kan du foreta rettelse av disse. Hvis ikke det er mulig for deg å rette disse opplysningene kan du rette din henvendelse til Lagsport.com

7.3 Enhver henvendelse vedrørerende innsikt i, rettelse, eller innsigelse mot behandling av dine persondata skal skje til Lagsport.com på den oppgitte adresse i betingelsene.

8. SLETTING

8.1 Du kan alltid foreta sletting av din brukerkonto hos Lagsport.com, da med unntak ift. avsnitt 4 i brukerbetingelser.

8.2 Hvis din brukerkonto slettes, slettes alle de persondata vi har registrert om deg.

9. ENDRING AV PERSONDATABETINGELSER

9.1 Lagsport.com er til enhver tid berretige til å foreta endringer i disse persondatabetingelsene. Dersom Lagsport.com foretar endringer i persondatabetingelse vil du bli orientert om dette via orienterings e-post samtidig med at du vil bli informert om dette neste gang du logger inn på Lagsport.com

9.2 Dersom du ikke samtykker i de reviderte persondatabetingelsene, har du ikke mulighet for fortsatt bruk av Lagsport.com

10. COOKIES

Lagsport.com benytter seg av cookies. Det vises til Lagsport.com´s cookiebetingelser.

11. VERSJON

Dette er persondatabetingelser for Lagsport.com versjon 1.00 av 28/10 2015.

Gjør som 860000 andre